...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގޮތް
ނ.
(1) ބާވަތް.
(2) ވައްތަރު.
(3) ފާޑު.
(4) ސިފަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަންބަނުން . ހަށަންފުޅަށްއަތްޕުޅުއެރުވުން . ހަށަންފުޅުބެންނެވުން . ހަށިކޮޅުބުރަފުޅުވުން . ހަށިކޮޅުފަސޭހަފުޅު . ހަށިކޮޅުފަސޭހަފުޅުކަން . ހަށިކޮޅުފަސޭހަފުޅުވުން . ހަށިކޮޅުފުރާނޭވާފުޅުލެއްވުން . ހަށިފުރާނޭވާލެއްވުން . ހަށިފޮޅައިލެއްވުން . ހަނދާނީފިލާ . ހަނޑަސްތުން . ހަނޑޫފޮޅުން . ހަނާ . ހަރު . ހަރުކަށި . ހަރުކަށިވުން . ހަރުކަން . ހަރުކުރުން . ހަރުލައިހުރުން . ހަރުލުން . ހައިވާނީ . ހައިސިއްޔަތު . ހަމައެކަނި . ހަމަޖެއްސުން . ހަފުސްވުން . ހަތްއައްތަވާޅީންގާނެގުން . ހަތްޤިރާއަތް . ހަލަބޮލި . ހަލަބޮލިކަން . ހަލަބޮލިވުން . ހަލާކު . ހަލާދަނޑި . ހަސް . ހަޑިކޮށްލުން . ހާރަން . ހާދަހާ . ހާދަހާވާ . ހާލަކުންނާދަލަކުން . ހާލަތު . ހާލު . ހާލުބެލުން . ހިނިއަންނަ ކަހަލަ . ހިނިފުޅުވެޑުވުން . ހިނޭ . ހިނޭޖެހުން . ހިންގައިލުން . ހިރިކަށުނގަ . ހިކަނދިއެރުވުން . ހިއްޕުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ