...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގޮތް ހެދުން
މ.
ގޮތް ހަދާ ފަހާފޮށިން ފޮތީގައި އެކިގޮތްގޮތަށް ކުރެހުން އެޅުމާއި ފެހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނޑޫފޮޅުން . ހަރުކުރުން . ހިކަނދިއެރުވުން . ހިއްޕުން . ހިތުގައިޖެއްސުން . ހުއްދަކުރުން . ހުއްޓައިލުން . ހުސްކުރުން . ހެއިނެއްތުން . ހެއްވުން . ހެއްލުން . ހެއްޕުން . ހޭމަސް ހެލުން . ނަޓުއެޅުވުން . ނިންދެވުން . ނިވާކުރުން . ނިވާއެޅުން . ނޯށަށްއެރުވުން . ރަހަދެއްކުން . ރަހަލެއްވުން . ރަނގަޅުކުރުން . ރަކިކުރުން . ރާކުރުން . ރުޅިކޮށްލުން . ރުޅިއެރުވުން . ރުއްސުން . ރޫކެރެވުން . ރޮއްވުން . ރޯކުރުން . ބަނޑަށްވަނުން . ބަނޑުދޫކުރުން . ބަންދުކުރުން . ބައިތިއްބުން . ބައްޓަންލުން . ބަޑިއެޅުން . ބާނިއެޅުވުން . ބިރުގެންނެވުން . ބުމަރުރޯކުރުން . ބެހެއްޓުން . ބޭއްވުން . ޅައިކުރުން . ކަރުލުން . ކައިދާ އެޅުވުން . ކުރުވުން . ކެއްކުން . ކޮޑިވުން . އަށަގެންނެވުން . އަނދުންއެރުވުން . އަތާތެޅުވުން . އަލިކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ