...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގޮތްހުރި
ނއ.
(1) ފާޑުހުރި.
(2) އުޅުންހުރި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައިވާނީ . ހިނިއަންނަ ކަހަލަ . އަޅުވެތި . އުޅުން . ވަޅިރީތީ ތޫނިއްޔާއެވެ. އަނބިރީތީ ހެވިއްޔާއެވެ. . ފާޑުވެރި . ފާޑުވެރިޔާ . ދިވެހި . ދިވެހިވަންތަ . ދެރަވަރު . ތާހިރުފާހިރު . ތޫނުފިލި . ލަފާދާރު . ގޮތް ފޮތް ހުރި . ޒަމާނީ . ޗާލުކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ