...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގޮތްވަށް އޮތް ބިސް
ނ.
ކުކުޅު ބިސްއަޅައިގެން އެ ބިސް ފީކޮށްގެން ވިއްސައިގެން ހާލިން ކުކުޅު ނިކުންނައިރު ފިޔޮށް ނުނިކުމެ ބައެއް ފަހަރަށް ހާލީގައި އޮންނަ ބިސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ