...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގޯޅި ކަންމަތި
ނ.
ގޯޅިއަކާއި މަގަކާއި ނުވަތަ ގޯޅިއަކާ ގޯޅިއަކާއި ބައްދަލުވާތަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މަންގަނޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ