...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގޯޅުންޖެހުން
މ.
(ގ) ދަގަނޑު އެއްޗެއް ނުވަތަ އެހެންވެސް ހަރުއެއްޗެއް ތޮރުފުމަށްޓަކައި އެތަނުގައި ގޯޅުމުން ފާހަގައެއް ޖެހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ