...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގޯތި
ނ.
(1) ގެދޮރު އެޅުމަށް ނުވަތަ ޢިމާރާތެއް ކުރުމަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ސަރަހައްދެއްގެބިން.
(2) ދިރިއުޅޭގެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރިޔަންކޮޅުއެޅުން . ރުއްވާ . ކަންމަތި . ކުޑަގެ . އަސްވިއްކިއަސް ލަގަން ނުވިއްކާށެވެ. . މައްސާޙު . މިސްކިތްތެރެ . މުދައު . މުދާ . މެދުވައްތާ . މެދުފާރު . މެދުފުޅައް . މެދުފުޅަލި . މެދުދޮރޯށި . މެދުގޯތިތެރެ . މެދެވަތި . ފަޅުގޯތި . ފާތިޙާތަށީގެފެންޖެހުން . ފޫޓު . ފޭރާންގެ . ދިޔަބޮޑުވުން . ދޮރޯށި . ތަންމުޑު . ތަންމުޑުކަން . ތަންމުޑުވަސް . ތަންމުޑުވުން . ތުންމަތި . ލާޖެއްސުން . ގެވަޅު . ގެވަޑަ . ގެވަޑިއެތެރެ . ގޮވަތި . ގޮވަތިތެރެ . ގޮވަތިގެދޮރު . ގޯތިގެދޮރު . ސަނދުރަވަތި . ސާވޭ . ސާވޭކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ