...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގޯސްކުރުން
މ.
(1) ވަސްވާސް ދީގެން މީހެއްގެ އުޅުން ނުބައި ކުރުން.
(2) ރަނގަޅަށް ހިނގަ ހިނގާ ހުރި ކަމެއްގެ ތެރެއަށް ވަދެ އެކަމެއް ޚަރާބު ކޮށްލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ތަޣައްޔަރުކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ