...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސ
އ.
ތާނައިގެ ސަތާރަ ވަނަ އަކުރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަ . ހަހުރަޔާ . ހަށަ . ހަށަހޮއްލުން . ހަށަން . ހަށަންބަނުން . ހަށަންފުޅު . ހަށަބަހަ . ހަށަބަސް . ހަށަވާދަ . ހަށަވާދަކިޔުން . ހަށަވާލި . ހަށިހިރު . ހަށިހެޔޮ . ހަށިހެޔޮކަން . ހަށިހެޔޮވުން . ހަށިކާހިސާބަ . ހަށިކާތަން . ހަށިކެއުން . ހަށިކޮޅުފަސޭހަފުޅު . ހަށިކޮޅުފަސޭހަފުޅުކަން . ހަށިކޮޅުފަސޭހަފުޅުވުން . ހަށިފަސޭހަ . ހަށިފަސޭހަކޮށްލުން . ހަށިފަސޭހަވުން . ހަށިފޮޅައިލުން . ހަށިގަނޑު . ހަނކާ . ހަނކިބޮލި . ހަނދަ . ހަނދަރަބޮލި . ހަނދަވަރަކޮކާ . ހަނދަވަރާކޮޅުން . ހަނދަމަގަ . ހަނދަފަޅި . ހަނދަލަ . ހަނދަލާގެ . ހަނދާނީލިޔުން . ހަނދާން . ހަނދާންކުރުން . ހަނދާންވުން . ހަނދި . ހަނދިވަޅު . ހަނދުބަލާރޭ . ހަނދުބަލާމަސް . ހަނދުބަޑި . ހަނދުބެލުން . ހަނދުބޮލި . ހަނދުކަލާބޮލި . ހަނދުކޭތަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ