...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސަރައްކު
ނ.
(1) ވިޔަފާރި މުދައު.
(2) ފުރާދުއްވާ ބޮޑެތި އެއްޗެއްސަށް ދަތުރަށް ހަދާންވެގެން ފުރަތަަމަ އިރުވަރުން ލާމުދައު.
(ނުވަސަރައްކު)
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނައުސަރައްކު . ނާސަރައްކު . ސަރައްކު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ