...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސަރަޙައްދީ
ނއ.
ވަކި ހިސާބަކަށް ނުވަތަ ވަކި ސަރަޙައްދަކަށް ނިސްބަތްވެގެންވާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ޖަރުމަނު ވިލާތް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ