...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސަރުދާރުކަން
ނއނ.
(1) އެކިއެކި މަސައްކަތްކުރާ ބައިބައިގެ މަސައްކަތް ކުރުވައި ހެދުމަށް އަމުރުކުރުމާ ބެހޭ ވެރިކަން.
(2) އިހުގައި އަވަށު ވެރީންގެ ދަށުން ހިންގަންޖެހޭ އަމުރުތައް ހިންގައި، އަވަށުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުވައި ހެދުމާބެހޭ ވެރިކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަކާކަން . ސަރަނގުކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ