...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސަބަބު
ނ.
(1) ކަމެއް މެދުވެރިވާން ދިމާވި ކަންތައް.
(2) ބުއްދިއަށް ފެންނަހަމަ.
(3) ކަމަކުން ނުވަތަ މައްސަލައަކުން ސަލާމަތް ވުމަށް ދައްކާ ވާހަކަ.
(4) ވަސީލަތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނާ . ހަރުހަށްފަތި . ހަރުވުން . ހަރުފަވިހަ . ހަމަބިމަށްފޭބުން . ހަމްދަރުދީވުން . ހަލާކިފަންބުޑާ . ހާސް . ހިރުގިރުން . ހިތި . ހިތިފިލުން . ހިސްޓީރިޔާ . ހުންއައުން . ހުލި . ހުލިވުން . ހޫނުކަން . ހެދި . ނާމާންކުރުން . ނާމާންވުން . ނިއަނދުރުލޭ . ނިއުމޯނިއާ . ނުކުޅަދާނަ . ނުޖޫމީ ޢިލްމު . ނޫފާގަތުން . ނޭވާހިއްލުން . ރަންދިނުން . ރަތްފުސް . ރީނދޫހުން . ރޫޖެހުން . ރޮކެޓު . ބަހަނާ . ބަހަނާހެދުން . ބަހަނާދެއްކުން . ބަނަފިނި . ބަރަހުންއެޑުން . ބަޅާބޫޅިވުން . ބަލި . ބަލިބުރަކެއުން . ބާނިވެއްދުން . ބިންހެލުން . ބުރަހެލިކަން . ބުރަހެލިވުން . ބެހިގެންދިއުން . ބެދުން . ބޯނށިފިއަ . ބޯނުބައިވުން . ޅައިކުރުން . ޅަފީ . ކަށިވިދުރި . ކަށްޑެވިމުޅަދެވި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ