...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސައިބޯނި
ނ.
އެއްޗެހި ދޮވުމަށާއި ފެންވެރުމަށް ބޭނުންކުރުމަށް ހަދައިފައި ހުންނަ އެއްޗެއް.
މިއީ ސަރުބީ ނުވަތަ ތެލާއި ބައެއް ބާވަތުގެ ކެމިކަލް އެއްކޮށްގެން ތައްޔާރުކުރާ އެއްޗެކެވެ.
މި ފެނާއި އެކުވުމުން ފޮނުއަރައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަންމަތީލުން . ބުރިކުރާސައިބޯނި . ބޮޑުގުންބާކުރުން . މޫދުމައުގަނޑު . ފޮނުއެރުވުން . ދަނޑިސައިބޯނި . ދޮންނަކުނޑި . ދޮންނަސައިބޯނި . ލޭބޯފަނި . ގަރަސައިބޯނި . ގަރަސާބޫނި . ގުންބާކުރުން . ސައިބޯނިބަޑި . ސައިބޯނިބޮކި . ސައިބޯނިއޮށް . ސައިބޯނިފެން . ސައިބޯނިފޮނު . ސައިބޯނިދަޅު . ސައިބޯނިލުން . ސައިބޯނިގަސް . ސާބުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ