...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސައިމުޑާ
ޅިއަށް ސައިއަޅައިގެން ގެންދާ ކަންވާރު.
މިއީ ނަމޫނާ ކުރައާ އެއްސިފައަކަށް އެއަށްވުރެ ބޮޑުކޮށް އުޅައުގަނޑެއް ލާފައި ހުންނަ އެއްޗެކެވެ.
މި ހުންނަނީ ވަކިން ދެބައަކަށެވެ.
ތިރީބައި ހުންނަނީ ލޯވަޅުތަކެއް ކަނޑައިފައެވެ.
މި ކަންވާރު ހަދައިފައި ހުންނަނީ ލޮއިންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ