...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސައިސަމުސާ
ނ.
(1) ފަސްމިލިލިޓަރު އެޅޭ ވަރުގެ ނުވަތަ މޭޒުމަތީ ސަމުސަލެއްގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި އެޅޭ ވަރުގެ ސަމުސާ.
(2) ސައި ގިރަން ގެންގުޅޭ ސަމުސާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ