...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސައްކަ
ނ.
(މަލިކު) ސައްކެޔޮ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންކަނޑައިލުން . ހަންކެނޑުން . ހަޅުތާލު . ހަޅުތާލުކުރުން . ހަޖަމުނުބައިވުން . ހަޖާމު . ހާންތި . ހާންތިކަން . ހާންތިވުން . ހިހޫތަނުންކެއުން . ހިނިވެސް ފަރުބަދަ ކަނޑައެވެ. . ހިނޭޖެހުން . ހިންމަތްތެރި . ހިންމަތްތެރިކަން . ހިރިއްދަ . ހިރިގައު . ހިކިފަސްތާބަކަތެޅުން . ހިތް . ހިތްޙަލާލުދިނުން . ހިތްޙަލާލުއަތުލުން . ހިތްޙަލާލު . ހިލަމާދިއުން . ހިލޭވުން . ހުޅުވުން . ހުދުފުށްވުން . ހެޓު . ހޭކިލުން . ހޭކުން . ހޭލަމޭލާކަށްތެޅުން . ހޯދުން . ނަނަށް ހެޔޮކުރާނީ ވަތުންނެވެ. . ނަރުސްކަން . ނަކަސްތެޅުން . ނުކުތުން . ނުވާކައިވަންޏެކޭ އެއްފަދަވުން . ނޫސްވެރިކަން . ނެރަށް އެރުން . ނެތްއޮޑިޔަކަށް ހަޅަނގުވެށުން . ރަށުބައި . ރަންނައު އުރުން . ރަފު . ރަސްމީ ހެދުން . ރަސްމީ ބަންދު . ރާބޮޅަށްރޮދަށްގޮވުން . ރާވެރިކަން . ރިހިދިނުން . ރިހިދީގެންހުރުން . ރުކަށްދިއުން . ރެފުރީކަން . ބަނޑުކޮނުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ