...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސައްޓިނުބައިބަތްކޮޅުހެޔޮ
"ސައްޓިނުބައިބަތްކޮޅުހެޔޮ" ގބ.
މަޖާޒު:
(1) ތިމާގެ ބޭނުން ފުދުނީމާ އަނެކާގެ މަތިން ހަނދާން ނައްތާލާ މީހުނާމެދު ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
(2) މަސައްކަތް ކުރަން ބޭނުން ނުވެފައި ރަނގަޅުގޮތާއި މޮޅުގޮތްވުން އެދޭ މީހުނާމެދު ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ސައްޓިނުބައިބަތްކޮޅުހެޔޮ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ