...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސަމައްތަރު
ނ.
ރޫފަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށިހެޔޮ . ހަށިހެޔޮކަން . ހަށިހެޔޮވުން . ހޯއްދުން . ރޫފަ . ރޫފަހެޔޮ . ރޫފަހެޔޮކަން . ރޫފަހެޔޮވުން . ފުށްގަހުގުރާ . ފުށްގަނޑު . ފޯއްދުންހެޔޮ . ސަމަންތަރެ . ސޫރަހެޔޮކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ