...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސަމާ
ނ.
ރަސްކަމަށް ކޮލިލުމާއި ނުވަތަ ގަނޑުވަރުތެރޭ ބޭފުޅުން ރައްކައުވުމާއި ނުވަތަ ޚިތާނުފުޅު ކުރުން ފަދަ ކަންކަމާ ގުޅިގެން ރަސްމީގޮތުން ގުޅަކުޅޭ ފަސްގަނޑުގައި ކުޅޭ ކުޅިވަރެއް.
މި ކުޅިވަރު ކުޅޭނީ ބެރު ދުންމާރި ތާޅަފިލި ފުމެފައި ފަސްގަނޑުގައި ކުޅިޖަހައިފައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަވާދަ . ހަށަވާދަކިޔުން . ހަނގާކުރުން . ހަޅަ . ހަޅިބޭވުން . ހަދަނޑިވަޅުލަވަ . ހާނިއްކަ . ހިލުން . ހީނސަމާސާކުރުން . ހުދުކާޅު . ހެއިލުން . ހެއިލެއްވުން . ހޮޅިލަވަބައި . ނަޣަރާއެނބުރުން . ނަޣަރާޖެހުން . ނިދި . ރާދަނޑި . ބަހުންޖެހުން . ބަރުގޮނު . ބަތްފިޔަފާޅި . ބަތްގަނޑު . ބެރުހުއްޓާލަވަބައި . ބެރުފަށާލަވަބައި . ބެރުފިޔަފާޅި . ބެރުލަވަ . ބޮޑުސަމާ . ކައްކާބަދިގެ . ކަމެކޭހީނުވުން . ކުޅި ހުއްޓުން . ކުޅިވަރަށްދުއްވައިލުން . ކުޅިސަމާ . ކުޅެވަޑައިގަންނަވާ ބޮޑުލަވަ . ކުޅޭސަމާ . ކޮޑިވުން . އަނެއްކާ . އަބާރަނަ . އަޑުއެހުން . އިނގިލިމެޅުން . އިންޒާރު . އިންޒާރުކުރުން . އެއްޗަކަށްވުން . އެދުރުދަނޑިވަޅު . އެދުރުލަވަ . ވާހަކަމަޖާކުރުން . ވިހަވުން . މައްލަވަ . މައްލަވަކުރުން . މަތިމަތިންބަލައިލުން . މަތިތަޅައިލުން . މަޔާހޮކި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ