...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސަފަށްގޮވުން
މ.
(1) ނަމާދުގައި ސަފިތައް ތަރުތީބުކުރުމަށް އިމާމުމީހާ އެންގުން.
(2) ސިފައިން ނުވަތަ އެފަދަ ބަޔަކު ސަފުސަފަށް އެތުުރުމަށް އަމުރު އިއްވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ