...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސަފީރުކަން
ނއނ.
ދައުލަތެއް ތަމްސީލުކުރުމަށްޓަކައި އަނެއް ޤައުމަކަށް ނުވަތަ އަނެއް ފަރާތަކަށް ފޮނުވުމަށް ޤައުމެއްގެ ވެރިޔަކު އައްޔަން ކޮށްފައިވާ މީހާގެ މަޤާމު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކޮންސެލްކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ