...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސަތޭކަވަޅު
ނ.
(1) ހިސާބުގެ އަދަދުގައި ހިމެނޭ ސަތޭކައިގެ އަދަދު އަންގައިދޭ ގެވަޅު.
(2) ހިސާބު އަދަދު ޖެހުމުގައި ހާހަށްވުރެ ދަށުން ކަނާތްފަރާތުން ތިންވަނަ އަކުރުގެ ވަޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ