...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސަލާން
ނ.
ސަލާމް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނަދުރަށް ސަލާންޖެހުން . ނަދުރަށްސަލާންދިނުން . ބިކަހިގުން . ކަރާކަރުޖަހާ ސަލާންކުރުން . ކަރާކަރުޖައްސައި ސަލާންކުރުން . ވަކަރުގެ . ވަކަރުގޭކުދިން . ދިގުސަލާން . ސަލާންބުނުން . ސަލާންގަލާންކުރުން . ސަލާމާހިނގުން . ސެލިއުޓު . ސެލިއުޓުނެގުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ