...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސަލާންބަލައިގަތުން
މ.
މީހަކު އައްސަލާމް ޢަލައިކުމް، މިހެން ބުނުމުން ވަޢަލައިކުމުއް ސަލާމް ބުނެ ޖަވާބުދިނުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ