...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސަލާންކުރުން
މ.
(1) މީހަކާ ބައްދަލުވާ ހިނދު އައްސަލާމް ޢަލައިކުމް ކިޔުން.
(2) ސަލާމްކުރުމުގެ ގޮތުން އަތާ އަތްޖޯޑުކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަރާކަރުޖަހާ ސަލާންކުރުން . ކަރާކަރުޖައްސައި ސަލާންކުރުން . ސެލިއުޓުނެގުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ