...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސަލާމަތިޖެހުން
އެއް ރަސްމީ ކަންތަކުގައި ބަޑިބެރު ފަށަން ޖަހާ ބެރެއް ޖެހުން.
މިސާލު:
(ހ) މަޖުލިސުއްތަޝްރީފާތު ފެށޭނީ ތިންބަޑި ޖެހުމާއެކު ބަޑިބެރުން ސަލާމަތި ފެށީމައެވެ.
(ށ) ގަނޑުވަރު ތެރޭގެ ބޭފުޅަކު އަންހެން ބޭފުޅަކާއިގެން ރައްކާވެއްޖެނަމަ ބަޑިބެރު ފަށާނީ ސަލާމަތިންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ