...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސަލާމަތްވުން
މ.
(1) ރައްކާތެރިވުން.
(2) މިންޖުވުން.
(3) ދިފާޢުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިތިފިލުން . ނަޖާވުން . ނެއްޓުން . ރައްކައުވުން . ރައްކައުތެރިވުން . ބަރިއްޔަވުން . ބެޗުން . ބޯހިކޭވަރުވުން . އަތްވީއްލުން . މަރުންމިންޖުވުން . މާފު . މިނިވަންވުން . މިންޖުވުން . މުއްތިވުން . ދަފާވުން . ތާހިރުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ