...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސަލާމް
ނ.
(1) މުސްލިމުންގެ ދެމީހަކު ބައްދަލުވާހިނދު ނުވަތަ ވަކިވާހިނދު ބަދަލުކުރާ ހެޔޮދުޢާގެ ބަސް.
މިސާލު:
އައްސަލާމް ޢަލައިކުމް.
(2) ދެމީހަކު ބައްދަލުވާހިނދު ނުވަތަ ވަކިވާހިނދު އެކަކު އަނެކަކަށް ބަދަލުކުރާ ހެޔޮއެދުމުގެ ބަސް.
މިތަފާތު އިބާރާތުން ބޭނުންކޮށް އުޅެއެވެ.
(3) ދާންޖެހޭ ތަނަކަށް ޢުޒުރެއް މެދުވެރިކޮށް ދެވެންނެތްކަން އަންގާ އެންގުން.
(4) ކަމަކާ ކައިރިނުވާން ހުރިކަން އެންގުމުގެގޮތުން ބުނާބުނުން.
މިސާލު:
އަޅުގަނޑު ތިޔަކަމަށް ސަލާނ
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނަމާދުކުރުން . ނަދުރަށް ސަލާންޖެހުން . ކަރާކަރުޖަހާ ސަލާންކުރުން . ކަރާކަރުޖައްސައި ސަލާންކުރުން . ކުރުނީސް . ކުރުނީސްކުރުން . ކޮނޑާކޮނޑު ޖެއްސުން . އަށްސުވަރުގެ . އަތާއަތްޖޯޑުކުރުން . އިސްރާއީލް . ވަދާޢު . ފަހުއައްތަޙިއްޔާތު . ސަލާން . ސަލާންބަލައިގަތުން . ސަލާންކުރުން . ސަލާންދިނުން . ސަލާންޖެހުން . ސަލާމް . ސެލިއުޓު . ޒަބޫރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ