...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސާބަސްދިނުން
މ.
(1) ކަމެއް ރަނގަޅަށް ކުރުވުމުގެ މައްޗަށް ހިތްވަރުދީ ހެދުން.
(2) ކަމެއް ރަނގަޅަށް ކުރުމުން އެކަމަށް ތާރީފުކޮށް، ހިތްވަރުދިނުމުގެ ގޮތުން ވާހަކަދެއްކުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ތަރުޙީބުދިނުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ