...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސާބިތު
ނ.
(1) ޔަޤީން.
(2) ހެއްކާއެކު ބަޔާންވެ އެނގޭ އެނގުން.
(3) ގުޑައިނުލައި ނުވަތަ ފަހަށް ނުޖެހި ހުންނަ ހުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރުދަނާ . ހަރުދަނާކަން . ހަރުދަނާވުން . ހައްދަކާމަތިވުން . ހައްދު . ހައްދުޖެހުން . ހަމަޖެހުން . ހިންމަތްތެރި . ހިންމަތް . ހިންމަތްކުރުން . ހިންމަތްތެރިކަން . ހިތްވަރު . ހިތްވަރުހުރުން . ހިތްވަރުއެލުން . ހިތްވަރުލިބުން . ހިތްވަރުގަދަ . ހިތްވަރުގަދަކަން . ހުންގާނުނެތްއޮޑި . ހުއްޖަތް . ހެކި . އަނޭކަ . ފައިހަރުކުރުން . ފައިހަރުލާހުރުން . ފައިއުފުރުން . ފުރިފައިހުރި އެއްޗެއް ގުޑުގުޑެއްނާޅާނެ . ދެމިހުރުން . ގަރާރުވެ ހުރުން . ގަރީނާ . ގަރީނާ ލިބުން . ސާބިތެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ