...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސާމްރާޖު
ނ.
(1) ރަސްކަލެއްގެ ދަށުގައި އެހެން ރަސްރަސްކަލުން ތިއްބަވާ ގޮތަށް ރޭވިފައިވާ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު.
(2) އެއްދައުލަތެއްގެ ދަށުގައި އެހެނިހެން ދައުލަތްތަކެއް ބޭއްވުމުގެ ސިޔާސަތު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ