...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސާފުކުރުން
މ.
(1) ތާހިރުކުރުން.
(2) އޮޅުންފިލުވުން.
(3) ދޮވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނޑޫކެނޑުން . ހިކިދޮވުން . ހިތިފިލުވުން . ނެރުނޮޅުން . ބާކީނެގުން . ބާކީކުރުން . ބުރުސްއެޅުން . ކަފަތެޅުން . ކުނިކެހުން . ކުރިކުރުން . އިސްޕަންޖުކުރުން . އޮޅުންފިލުވުން . ވައުކޮށުން . ވާކޮށުން . މަގުކޮށުން . މަގުދިލުން . މިލައުނގުޅުން . ފަޑައްކުތެޅުން . ފުންބަސް . ފެހިކެހުން . ފެހިއުނގުޅުން . ފެންވެރުން . ފެންފިހިލުން . ފެންފޮތިލުން . ފޮޅައިލުން . ފޮޅުން . ދަބަރުތެޅުން . ދަތްއުނގުޅުން . ދެލިބޭލުން . ދެލިއުނގުޅުން . ދޮވުން . ތާހިރުކުރުން . ލޮވުން . ލޮލުންމަސްކެހުން . ގައި އުނގުޅުން . ގޮނޑުނެގުން . ގޮނޑުކެހުން . ސާފުކޮށްލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ