...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސާފުވުން
މ.
(1) ތާހިރުވުން.
(2) އޮޅުން ފިލުން.
(3) ޝައްކުތައް ފިލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިތްނުބައިވުން . ކިލަނބުވުން . އަލިވުން . އިރުދޭމާ . ވައިނުބައިވުން . ވައިމަތިބޯވުން . ފާޅުވެއެނގުން . ފިލްޓަރުވުން . ފުސް . ފުސްވުން . ތާހިރުވުން . ތާލަމެ . ތޮށިފިލުން . ސައުފުވުން . ސާފުތާހިރުވުން . ޞަރީޙަވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ