...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސާދަލައްބައިގެ ކޮޅުގައި
މަޖާޒު:
މީހަކާ ތިމާއާ ދެމެދުގައި އޮންނަންޖެހޭ ގުޅުން އޮންނަލެއް ކުޑަކަން ދޭހަކޮށްދިނުމަށް ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
މިސާލު:
މޫސާފުޅު އުޅެ ގޮތެއް އަހަންނަށް އެނގޭނީ ކިހިނެއްތަ? އަހަރެން މިހުންނަނީ، އޭނާޔާ ސާދަލައްބައިގެ ކޮޅުގައި ވިއްޔަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ސާދަލައްބައިގެ ކޮޅުގައި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ