...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސާދާޖުމުލަ
ނ.
ޖުމުލައިހެ ބާވަތެއް.
މިއީ، ހަމަ އެކަނި އިސްބަޔާއި ޚަބަރުގެ މައްޗަށް އެކުލެވިފައިވާ ޖުމުލައެވެ.
މިސާލު:
މާދަމާއަކީ ހުކުރު ދުވަހެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ