...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސިނގު
ނއ.
ކާޑުބަލީގެ ސަބަބުން ހަށިގަނޑު އަނަރޫފަ ވެފައި ބަނޑުބޮޑުކޮށް ހުންނަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބައިން . ކޭބަނޑުވުން . ފޫޑު . ފޫޑުވުން . ލޯޑާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ