...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސިނގުބަނޑު
ދުޅަވެ ގިނަދުވަސްވުމުގެ ސަބަބުން ހަށިގަނޑު ހިކި އަނަރޫފަވެ ބަނޑު ފުއްޕާފައި ހުންނަ ހުރުން.
މިގޮތަށް ބަނޑުފުއްޕާބަލި ބަލީގެ ތެރޭގައި، ހިތުގެ ބައެއް ކަހަލަ ބަލިބައްޔާއި ފުރަމޭބައްޔާއި އެކިޒާތުގެ ލޭމަދުވާ ބަލި ބައްޔާއި މެލޭރިޔާ ހުންފަދަ ބަލިތައް ހިމެނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ