...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސިރީ
ނއ.
(1) ކީރިތި.
(2) ނަން އުފުލިގެންވާ.
(3) މާތް.
(4) ބަސްގަދަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހާޖީބަންޑާރައިން . ބޮޑުތަކުރުފާނު . އަނދިރިއަނދިރީން . އިސްކަންދަރު . އޮޅުދޫކަރަ . ފުއްގަހުގުރާ . ދަރުމަވަންތަ ރަސްގެފާނު . ދިގުލާރި . ދޮންބަންޑާރައިން . ސަރަންދީބުފަރުބަދަ . ސިރީނާކަރައިރަސުންދުރަބޮވަނަ . ސިރީނިފެނަންއުއްދަނަރެހެންދި . ސިރީރަނެސްނަވަރަންނަބޮވަނަ . ސިރީރަންނަވަލޯކައަބާރުނަ . ސިރީރޯހައިސްފަކައްތިރިބޮވަނަ . ސިރީކަލަވުނައަބާރުނަދޭހަ . ސިރީއަސަންނަވަރަންނަތަންތުރަމަހާ . ސިރީއަސަންކަނަވަރަވަރާދީއްތަ . ސިރީވަރުޑަރާދީއްތަބޮވަނަ . ސިރީވަލަކުސައަބާރުނަބޮވަނަ . ސިރީމާތުރުމަބޮވަނަސިންދަ . ސިރީމާތަރުބޮވަނަސިއްދަ . ސިރީމިދެނަމަދިނާދީއްތަބޮވަނަ . ސިރީފުރަމިންރާނައަބާރުނަ . ސިރީފުރަސޫރަދައިރުބޮވަނަ . ސިރީދަންމަރާދީއްތަބޮވަނަ . ސިރީދަކައާބަސަންދުރާދީއްތަ . ސިރީދަގަކައަބަސަންދުރަދީންތަ . ސިރީދުނުފުރާދީއްތަބޮވަނަ . ސިރީތިރުނައަބާރުނަބޮވަނަ . ސިރީތިސްކަރާދީއްތަބޮވަނަ . ސިރީތުރަވުނައަބާރުނަރެހެންދި . ސިރީތުރަފޫހަޅަތަންތުރަވަރުނައަބާންނަ . ސުރީ . ޝުރީ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ