...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސިއްކަ
ނ.
(1) ސިލު.
(2) ދައުލަތެއްގެ ނަމުގައި ނުވަތަ ވެރިޔެއްގެ ނަމުގައި ލިޔެވޭ ލިއުންތަކުގައި ޖެހުމަށް ހަދައިފައިވާ ޚާއްސަ ތައްގަނޑު.
(3) މަޖާޒު:
ފާހަގަ.
(4) ތަނެއްގައި ގެންގުޅޭ ލާރި.
(5) (ހ) ދާދިކުޑަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހާރަން . ރޫމުރަން . ބައިމޮހޮރީ . ބިރާގަން . ބޮނޑިބަރަނި . ކައްތިރިމުދި . އިރުވައިމައުލޫދު . މުދި . މޮހޮރީ . ފައިސާ . ފައިސާޖެހުން . ފައުނު . ލާރި . ސިލު . ސިލުޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ