...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސިއްކަޖެހުން
މ.
(1) ސިލުޖެހުން.
(2) ދައުލަތެއްގެ ނަމުގައި، ނުވަތަ ވެރިޔެއްގެ ނަމުގައި ލިޔެވޭ ލިޔުންތަކުގައި ޖެހުމަށް ހަދައިފައިވާ ޚާއްޞަ ތައްގަނޑެއް ޖެހުން.
(3) ލާރިޖެހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ