...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސިމެންތި
ނ.
(1) ރޭނުމަށާއިކޮންކުރީޓް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ އަލިކުލައިގައި ހުންނަ ފުށެއް.
މިއީ ހިލައާއި ކިސަޑު ވަކިވަޒަނަކަށް އެއްކޮށް ހޫނުކޮށްގެން އުފައްދާ އެއްޗެކެވެ.
(2) ވެއްޔާއި ސިމެންތިއާ އެއްކޮށް ފެންއަޅައި ގަށައިފައި ހުންނައެތި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރޭނުން . ބަރުފޯސް . އެޅިގައު . މައިޒާން . ފަޑައްކު . ފަޑައްކުތެޅުން . ފެންފަށް . ފޮފަ . ފޮފަނެގުން . ދާނާ . ދާނާޖެހުން . ދާރަހެދުން . ތަރަ . ތަރަވުން . ތަޅުން . ތަޅުންއެޅުން . ތެތްބޮޑުވުން . ލޮނުފުއްޕުން . ގައުއެޅުން . ގެރިދުއްވުން . ގެރިގާ . ގޮނގުރިޓު . ސިމިންޓި . ސިމެންތި . ސިމެންތިފިލާ . ސިމެންތިޓިނު . ސިމެންތިޖެހުން . ޓިނު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ