...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސިފަ
ނ.
(1) ވައްތަރު.
(2) ގޮތް.
(3) ސޫރަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަންބަނުން . ހަންޑިކަރުނަ . ހަންޑިކުޑަ . ހަންޑިމައު . ހައިބަވަންތަ . ހައިބަވަންތަކަން . ހައިބަތު . ހައިބަތުހުރުން . ހައިވާނިއްޔަތު . ހަތްރީތި . ހަތްކޮޑިކޮޑިކާލި . ހާމުންޑި . ހިނބޫ . ހިންގުންތެރި . ހިންގުންތެރިން . ހިންގުންތެރިކަން . ހިރިކުއްޅަ . ހިރިމި . ހިރިމިރިހި . ހިބަރު . ހިބަރުތޮޅި . ހިމަހޯއްދުން . ހިތިބަދަން . ހިތްވަރުލިބުން . ހިޔަނި . ހުނބުޅު . ހުނިގުރާބު . ހުނިޖެހުން . ހުއިވަނި . ހުވަގޮށް . ހުފީބަތެ . ހުދުތަން . ހުތުރު . ހުތުރުކަން . ހުލި . ހުލިވުން . ހެވިން . ހެވިކަން . ހެދުން . ހެޑުކުއާޓަރު . ހޭމަސް . ހޮނިހިރުސައްކަރު . ހޯނު . ހޯއްދުން . ނަހާސްކީރާއްޖެ . ނަނުބަރަނި . ނަނުބެއްދި . ނަން . ނަންރީތިމާ . ނަންއިތުރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ