...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސިފައިން
ނ.
(1) ޤައުމު ދިފާޢުކުރުމަށްޓަކައި ހަނގުރާމަ ކުރުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި ތިބޭ މީހުން.
(2) ލަޝްކަރުގެ މީހުން.
(3) ހަނގުރާމަ ވެރިން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހެޑުކުއާޓަރު . ރިބަން . ކިއްލާ . ކުނބުރު . ކެޕްޓަން . ކެޕްޓަންކަން . ކޭންޕު . ކޮނޑުމައު . ކޯއްޓޭ . އަރިތާކިހާ . އެޑްމިރަލް . އޮފިސަރު . މަނައި . މަނަވަރު . މަނަވަރުކަލާސީން . މަނަވަރުސިފައިން . މަދަނީ . މަޚުމާ . މަޚުމާއެރުން . މާރުސައްލޯ . މާރުޝައްލޯ . މޭޖަރުޖެނެރަލް . ފަށްއެޅިގަމީސް . ފަރަންޖީކެވެލި . ފައުޖު . ފުރާކު . ދެބައިލަޝްކަރު . ދެވަނަބޮޑުހަނގުރާމަ . ލަސްކަރު . ލާންސްކޯޕްރަލް . ލެފްޓިނެންޓް . ލެފްޓިނެންޓް ޖެނެރަލް . ލޭންޑްރޯވަރު . ގާޑުއޮފުއޮނަރު . ގުޅަކުޅޭ ފަސްގަނޑު . ގެރިއްލާ . ސައްކަރަންޏާ ދޮރޯށި . ސަފަށްގޮވުން . ސެލިއުޓުނެގުން . ސޯޖަރު . ޑިވިޒަން . ޑިވިޝަން . ޓޭންކު . ޕެރޭޑް . ޖަނަރަލް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ