...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސިދުރިޔާކޮތަރު
ނ.
ކޮތަރުގެ ބާވަތެއް.
ކޮތަރުގެ ކަރުދޮށުން ފެށިގެން، ފިނދުފަތާ އެކު ހަށިގަނޑުގެ ހުރިހައިތަނެއް ހުދުކޮށް ހުރެފައި، ތަލަ މަތީން ބުރަކަށި މައްޗާއި ފިޔަގަނޑު ކަޅު ނުވަތަ މުށި ނުވަތަ އަޅިކުލައިގައި ހުންނަ ކޮތަރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ