...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސިލީޕަރުފައިވާން
ނ.
މަތީފައިގެ އިނގިލިތަކުން ފެށިގެން ފައިތިލައިގެ ދެބައިކުޅައެއްބައި ނިވާވާގޮތަށް، ހަމުންހަދާފައި ހުންނަ، އެޔަށް އަރައިގެން ހިނގަން ބޭނުންކުރާ އެއްޗެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ