...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސިލު
ނ.
(1) ތަކެތި ބަންދުކޮށްފައި ޖަހާސިއްކަ.
ނުވަތަ ނިޝާން.
(2) އެއްޗެއް ނުވަތަ ތަނެއް ބަންދުކޮށްފައި ކަމާބެހޭ ފަރާތުން ނޫން ފަރާތަކުން ހުޅުވައިފިނަމަ އެނގޭގޮތަށް ހަރަދުކުރާ ލިޔުންކޮޅު ނުވަތަ އެތިކޮޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިޔަންޏަށްމުޑިނެގުން . ނުރޯދަރިޔަކަށް ކިރެއްނުލިބޭނެއެވެ. . ނޮޅި . ރޭނުން . ބުއްދިބޯ . ބޮންތިންޖެހުން . ކަންކަރު . އަބުނާ . ވަކާރަ . މުށިފޮތި . ފަށްލިބުން . ފަތްސިލުނބުފުޅު ވަތްކުރުން . ފޫބުރި . ދިއުން . ދިލަބަޑިވުން . ދުންބޯފަތް . ދުންފަތްއެޅުން . ދޭތިންއެކައްޗަށްހިފުން . ލަނޑުދަނޑިއަށް ވާސިލުވުން . ލަކުސަނަ . ލައިސަންނެގުން . ގާސަލަ . ގިރިދަފުސް . ގޫ . ގޫވުން . ގޫގަނޑު . ސަދަބު . ސިއްކަ . ސިއްކަޖެހުން . ސިލިނބު . ސިލުވާނާއެރުން . ސިލުވާނާމަތިވުން . ސިލުވާނު . ސިލުވާނުކުރުން . ޑަކުޓަރު . ޑަގަނާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ