...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސިލުޖެހުން
މ.
(1) އެއްޗެއް ބަންދުކޮށްފައި ޖަހާ ސިއްކަ ނުވަތަ ނިޝާން ޖެހުން.
(2) އެއްޗެއް ނުވަތަ ތަނެއް ބަންދުކޮށްފައި ކަމާބެހޭ ފަރާތުން ނޫން ފަރާތަކުން ހުޅުވައިފިނަމަ އެނގޭގޮތަށް ހަރުކުރާ ލިޔުންކޮޅު ނުވަތަ އެތިކޮޅު ޖެހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ސިއްކަޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ