...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސީނުކުކުޅު
ނ.
(1) އާދައިގެ ކުކުޅަށްވުރެ ބޮޑެތިކޮށް ކަރުގައި ފަތްނެތި، ގައިގެ ފަތްތަކުގައި ކަޅުކުލައާއި ހުދުކުލައިން ޑިންޑިންކޮވެލި ގޮތަށް ތިކި ޖަހައިފައި ހުންނަ ކަރުހިމަ ދިގު ކުކުޅެއް.
(2) ނާށިގަނޑު ކުކުޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނާށިގަނޑުކުކުޅު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ