...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ސީރާއެޅުން
މ.
ރޯމަސް ނުބައިނުވެ ގިނަދުވަހު ހުންނާނެގޮތް ހެދުމަށްޓަކައި މަހަށް ފުށްލޮނު އަޅައިފައި ބެހެއްޓުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ސިރާއޮޑުން . ސީރާކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ